مرکز بهداشتی درمانی  شهری -روستایی تازه آباد
تعداد خانوار تحت پوشش
5817

جمعیت تحت پوشش
22676
تعداد خانه بهداشت
10(کیسله، وانی سر،چمزرشک ،پالان، قلقله، کانی بیخیره ، جنگه ، تمرخان ، قوله رش ، بناوچ)
مسئول مرکز

خانم فاطمه مریدی

  

 

                             مرکز بهداشتی درمانی روستایی کانی رش
تعداد خانوار تحت پوشش
376
جمعیت تحت پوشش
1634
تعداد خانه بهداشت
4(پوکه عباس، پشت کر ، تازه آباد خان محمد ،کانی رش)
مسئول مرکز

فرزانه ویسمرادی


 


مرکز بهداشتی - درمانی  شهری - روستایی ازگله
تعداد خانوار تحت پوشش
528
جمعیت تحت پوشش
2154
تعداد خانه بهداشت
5(ازگله ، ایل فیاد ، آبدالان ، بانگار ، داری زنگنه)
مسئول مرکز
آقای جبار امیری پور             

 


مرکز بهداشتی درمانی روستایی نگره
تعداد خانوار تحت پوشش
1243
جمعیت تحت پوشش
 5083
تعداد خانه بهداشت
7( شیخ صله ، دهوله ، هماجگه، قالیچه ، نگره ، کلاش ، بانی هویه )
مسئول مرکز
آقای علیرضا میرزایی

 


 


مرکز بهداشتی درمانی روستایی میر آباد
تعداد خانوار تحت پوشش
 1103
جمعیت تحت پوشش
 4790
تعداد خانه بهداشت
8( زمکان ، نیمه کاره ، کزی ، دواله ، حشمر ، هلول، تپان، میر آباد)
مسئول مرکز
آقای حبیب اولی