سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای دکتر پویان  احمدی


ر  

 

سوابق اجرایی:

-مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی حامی

-مسئول مددکاری بیمارستان فارابی به مدت 7سال

-مدرس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی به مدت 5 سال

-عضو بسیج جامعه پزشکی

  ​                                                                                                                                                

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای پرویز  بهرامی

 
    

سوابق اجرایی:

کارشناس پرستاری بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

مسئول اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود