سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای مهندس مهرداد رستمی

مهندس رستمی

سوابق اجرایی:

سرپرست مرکز بهداشتی  درمانی  شبانه روزی تازه آباد ثلاث باباجانی

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان ثلاث باباجانی

کارشناس مسئول طرح وگسترش شهرستان ثلاث باباجانی

مسئول امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی

کارشناس مسئول سلامت  محیط  و حرفه ای شهرستان جوانرود

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

 


 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای پرویز  بهرامی

 
بهرامی   

سوابق اجرایی:

کارشناس پرستاری بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

مسئول اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود