سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای دکتر پویان احمدی

 

 

 

 


سوابق اجرایی:

-مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی حامی

-مسئول مددکاری بیمارستان فارابی به مدت 7سال

-مدرس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی به مدت 5 سال

-عضو بسیج جامعه پزشکی


 


 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی