شماره تماس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی :

تلفنخانه :0834-6723248

فاکس :0834-6723245

سرپرست شبکه :0834-6723249

      مراکز بهداشتی -درمانی تابعه:

 

ردیف

نام مرکز

شماره تماس

1

مرکز شهری -روستایی شبانه روزی تازه آباد

0832-6724900

2

مرکز روستایی میر آباد

0832-6742012

3

مرکز شهری -روستایی ازگله

0832-6752076

4

مرکز روستایی نگره

0832-6791883

5

مرکز روستایی گرده نو

0832-6791885

6

مرکز روستایی کانی رش

0832-6791884