شماره تماس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی :

تلفنخانه :0834-6723248

فاکس :0834-6723245

سرپرست شبکه :0834-6723249

                                         شماره تلفن های داخلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان :

 

ردیف

نام واحد

 

شماره تلفن داخلی

 

1

سرپرست شبکه

12

2

سرپرست مرکز بهداشت

13

3

طرح وگسترش _بهداشت محیط

14

4

بهداشت خانواده

15

5

مبارزه با بیماریها

16

6

آموزش سلامت_بهداشت مدارس

17

7

آمار _روابط عمومی _رابطین _بهداشت حرفه ای

18

8

آزمایشگاه آب

19

9

کارگزینی

20

10

امور مالی

24

11

رادیولوژی

22

12

دبیرخانه وتایپ

23

13

نظارت بر مواد غذایی - بیمه ودر آمد

21

14

انبار تجهیزات

25

15

نظارت بردرمان-خدمات _کار پردازی

26

16

زنجیره سرد

27

17

بهداشت محیط مرکز

28

 

18

انبار دارویی

29

19

منشی سرپرست شبکه

30

20

سالن کنفرانس

31

مراکز بهداشتی -درمانی تابعه:

 

ردیف

نام مرکز

شماره تماس

1

مرکز شهری -روستایی شبانه روزی تازه آباد

0832-6724900

2

مرکز روستایی میر آباد

0832-6742012

3

مرکز شهری -روستایی ازگله

0832-6752076

4

مرکز روستایی نگره

0832-6791883

5

مرکز روستایی گرده نو

0832-6791885

6

مرکز روستایی کانی رش

0832-6791884