شماره تماس واحد بهداشت محیط شهرستان ثلاث باباجانی

0834-6723248 داخلی 18

نام مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان :آقای  مهندس کیهان نظری

E-mail:mohit_salas@yahoo.com