شماره تماس واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

0834-6723248 داخلی15