سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای صبور حسینی

 

 

 رسانه جدید

 

 

 


سوابق اجرایی:

-سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه

-مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان پاوه 

-سرپرست بیمارستان پاوه

-سرپرست فوریتهای پزشکی پاوه

-عضو بسیج جامعه پزشکی

                                                                                                                                                  

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی