سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

جناب آقای صبور حسینی

 

 

 

 
 

 

 


سوابق اجرایی:

-سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه

-مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان پاوه 

-سرپرست بیمارستان پاوه

-سرپرست فوریتهای پزشکی پاوه

-عضو بسیج جامعه پزشکی