بخش اطلاعات:

تشکیل جلسه هماهنگی با کارشناسان سایر واحدها و فهرست نمودن اولویتهای مهم سلامت منطقه تحت پوشش با توجه به شاخصهای موجود.

در اولویت قرار دادن عوامل خطر رفتاری مرتبط با سلامت و مداخله جهت تغییر عوامل خطر رفتاری

بخش برنامه ریزی:

تهبه برنامه  برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس:

- وضع موجود بر اساس اطلاعات کسب شده

- مشکلات اولویت دار

- عوامل خطر رفتاری مرتبط با مشکلات

- اهداف  کلی،اختصاصی و رفتاری

- استرتژیها وراهکارهای مناسب

 

تدوین جدول فعالیتها به تفکیک ماههای سال

ارزشیابی وثبت  فعالیتهای واحد در پایان هرماه مطابق جدول ماهانه

پیش بینی کارگاههای سالآتی در  پایان سال

فعالیتهای آموزشی:

تشکیل  جلسات آموزشی با همکاری سایرواحدهای کارشناسی

هماهنگی جهت سالن اجتماعات وکارگاهها برنامه ماهانه از ابتدای ماه تا پایان ماه به تفکیک روز وتاریخ عنوان کارگاه ورزرو سالن

تشکیل جلسات کمیته علمی آموزشی به صورت دوره ایو بنا بر پیشنهاد اعضاء

انتخاب رابط آموزش سلامت برای کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی و ادارات

تشکیل جلسات آموزشی جهت یاوران بسیجی

 

فعالیتهای ارتباطی:

هماهنگی و همکاری باکلیه ادارات سطح شهرستان

برگزاری جلسات مستمربرای رابطین ادارات

برگزاری جلسات مستمربرای رابطین مراکز بهداشتی درمانی