معاینات غربالگری دانش آموزان شامل اندازه گیری وزن ،قد و نمایه توده بدنی،رسم نمودارها،مشخص کردن صدکها ،بینایی سنجی، شنوایی سنجی،ارزیابی جلدی،معاینات دهان و دندان ،غربالگری بیماری نیازمند مراقبت ویژه،غربالگری اختلال گفتاری و رفتاری و آمادگی تحصیلی می باشد که در روستاها توسط بهورزان و در شهر توسط کاردانها انجام میگیر د و موارد نیازمند ارجاع را به پزشک یا واحد های بالاتر ارجاع میدهند.