اهم فعالیتهای بهداشت محیط مطابق شاخص های مصوب کشوری ازسال 1379 لغایت 1388برحسب درصد

ردیف

سال

شاخص

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1

مراکز تهیه وفروش موادغذایی دارای معیاربهداشتی(شهری)

 

 

 

57

59

64

69

72

74

79

2

مراکز تهیه وفروش موادغذایی دارای معیار بهسازی(شهری)

 

 

 

43

41

36

31

28

26

21

3

مراکز تهیه وفروش موادغذایی دارای معیاربهداشتی(روستایی)

 

 

 

9

12

14

16

17

20

24

4

مراکز تهیه وفروش موادغذایی دارای معیار بهسازی(روستایی)

 

 

 

91

88

86

84

83

80

76

5

اماکن عمومی دارای معیاربهداشتی(شهری)

 

 

 

17

19

19

21

23

26

28

6

اماکن عمومی دارای معیاربهسازی(شهری)

 

 

 

83

81

81

79

77

74

72

7

اماکن عمومی دارای  معیاربهداشتی(روستایی)

 

 

 

14

17

19

23

25

26

32

8

اماکن عمومی دارای معیاربهسازی(روستایی)

 

 

 

86

83

81

77

75

74

68

9

خانوارهای روستایی استفاده کننده ازتوالت بهداشتی

 

 

 

36

38

41

42

44

46

51

10

خانوارهایی که زباله رابه روش بهداشتی جمع آوری ودفع می کنند

 

 

 

29

32

34

37

40

45

5/57

11

خانوارهایی که فضولات حیوانی رابه روش بهداشی جمع اوری ودفع می کنند

 

 

 

34

37

39

39

41

44

51

12

نمونه اب آشامیدنی که ازنظرازمون باکتریولو‍‍ژی مطلوب شناخته شده است.(شهری)

 

 

 

73

74

74

78

80

90

95

13

نمونه اب آشامیدنی که ازنظرازمون باکتریولو‍‍ژی مطلوب شناخته شده است.(روستایی)

 

 

 

63

64

69

73

79

81

5/87

14

خانوارهای روستایی که به شبکه ی عمومی و منابع بهسازی شده دسترسی دارند.

 

 

 

59

68

68

71

75

82

93

15

خانوارهای روستایی که ازشبکه ی عمومی برخوردار می باشند

 

 

 

58

61

61

65

65

68

77

16

خانوارهای روستایی که آب آشامیدنی خودرا باجوشانیدن یاکلرینه نمودن تامین میکنند.

 

 

 

41

32

32

29

25

18

7

17

مراکزکاربردپرتوهای یون سازدرپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

18

مراکزکاربردپرتوهاییون سازدرپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب

-

-

-

-

-

-

--

-

-

100

19

بیمارستان های برخوردارازآب آشامیدنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

بیمارستان های دارای سیستم جمع اوری زباله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

***بیمارستان های دارای سیستم جمع اوری ودفع بهداشی فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

بیمارستان های دارای رختشویخانه بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

بیمارستان های دارای اشپزخانه بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

م.ب.د.که ازنظربهداشت محیط دارای شرایط مطلوب _شهری

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

25

م.ب.د..که ازنظربهداشت محیط دارای شرایط مطلوب _روستایی

 

 

 

83

83

85

85

86

86

93

26

کارکنان مراکزواماکن دارای کارت تندرستی _معتبرشهری

 

 

 

76

79

81

84

84

92

5/98

27

کارکنان مراکزواماکن دارای کارت تندرستی _معتبرروستایی

 

 

 

60

62

62

64

76

74

84