شماره تماس واحد آمار مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

0832-6723248  داخلی 18

نام مسئول واحد:پریوش دورباشی