شماره تماس واحد آموزش بهدشت :

832-6723248 داخلی 18

نام مسئول واحد: آقای مظفر  رحمانی

E-mail:abehdasht@yahoo.com