واحد امور عمومی:

اهداف:
پشتیبانی فعالیتهای حوزه ها، واحد های مستقل و مراکز بهداشتی و درمانی از طریق ارائه خدمات در زمینه اداری، پرسنل مالی، حسابداری، تدارکات، رفاه و امور اجتماعی، ترابری، ارتباطات، تنظیف و نگهداری فضاهای کار و ایجاد و نگهداری فضای سبز

وظایف:

 • 1- تهیه و تنظیم و نظارت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • 2- تشخیص نارسایها و مسایل و مشکلات واحد های مختلف
 • 3- تعیین راه حلهای ضربتی برای رفع مشکلات
 • 4- کاربینی و شناخت وظایف و مسئولیتها
 • 5-بررسی و تایید مجموئه هدف وظایف پستهای سازمانی
 • 6- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات
 • 7- شرکت در جلسات و کارگاههای گروهی
 • 8- تهیه و تنظیم گزارشات لازم و ارسال انها جهت مافوق
 • 9- پیش بینی درامد وبراورد هزینه ها
 • 10- اظهار نظر در مورد قوانین وایین نامه ها و مقررات مربوط
 • 11-بررسی اعتبارات در خواستی واحد هاشناخت سیاستها و خط مشی های نظام اداری کشور
 • 12- شناخت استرات‍ژیها
 • 13- شناخت تشکیلات و مقررات استخدامی کشور