مرکز بهداشتی درمانی  شهری -روستایی تازه آباد
تعداد خانوار تحت پوشش
5817

جمعیت تحت پوشش
22684
تعداد خانه بهداشت
10(کیسله، وانی سر،چمزرشک ،پالان، قلقله، کانی بیخیره ، جنگه ، تمرخان ، قوله رش ، بناوچ)
مسئول مرکز

سرکار خانم محبوبه ویسی

  

 

                             مرکز بهداشتی درمانی روستایی کانی رش
تعداد خانوار تحت پوشش
376
جمعیت تحت پوشش
1559
تعداد خانه بهداشت
4(پوکه عباس، پشت کر ، تازه آباد خان محمد ،کانی رش)
مسئول مرکز

سرکار خانم سونیا ویسی


 


مرکز بهداشتی - درمانی  شهری - روستایی ازگله
تعداد خانوار تحت پوشش
528
جمعیت تحت پوشش
2358
تعداد خانه بهداشت
5(ازگله ، ایل فیاد ، آبدالان ، بانگار ، داری زنگنه)
مسئول مرکز
سرکار خانم بلور احمدی

 


مرکز بهداشتی درمانی روستایی نگره
تعداد خانوار تحت پوشش
1243
جمعیت تحت پوشش
4934
تعداد خانه بهداشت
7( شیخ صله ، دهوله ، هماجگه، قالیچه ، نگره ، کلاش ، بانی هویه )
مسئول مرکز
خانم فروغ محمدی

 


 


مرکز بهداشتی درمانی روستایی میر آباد
تعداد خانوار تحت پوشش
 1103
جمعیت تحت پوشش
4655
تعداد خانه بهداشت
8( زمکان ، نیمه کاره ، کزی ، دواله ، حشمر ، هلول، تپان، میر آباد)
مسئول مرکز
            
خانم دکتر مهنا صغری