آب

- نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع آب شهری و روستایی
- کلر سنجی آب شرب شهری و روستایی
- انجام نمو نه برداری و آزمون های میکروبی آب شهری و روستایی
- نظارت بر خطوط انتقال و توزیع در شبکه های آب شرب شهری و روستایی
- شرکت در جلسه های کمیته حفاظت کیفی آب
- برگزاری جلسات بین بخشی با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی
- تجهیز آزمایشگاه های آب شهر ستان ها و آزمایشگاه رفرانس
- انجام نمونه بردا ری های شیمیایی و فلزات سنگین از منابع آب شهری و روستایی
- برگزاری جلسات آموزش برای پرسنل آزمایشگاه و سایر کارکنان بهداشتی جهت ارتقاء اطلاعات علمی در خصوص بهداشت آب
- تهیه پمفلت و جزوات آموزشی در خصوص بهداشت آب

 

فاضلاب

تعریف فاضلاب:
به هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و مصرف شود و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف خاص از دست بدهد اطلاق می شود .
آلوده کنندگی فاضلاب:
به عنوان مثال فاضلابهای خانگی معمولا محتوی یک درصد ناخالصی هستند و این مقدار شامل عوامل آلوده کننده مختلفی است که در صورت تخلیه در محیط زیست می تواند ضمن انتشار وشیوع انواع بیماری ها ، خسارتهای جبران ناپذیری در محیط زیست ایجاد نماید .
آلاینده های فاضلاب عوامل ذیل می تواند باشد :
1- میکرو ارگانیسم ها
2- مواد آلی ( محلول و غیر محلول )
3- مواد معدنی محلول
4- مواد روغنی شناور
5- مواد معلق و کلوئیدها
6- مواد رادیواکتیو
انواع فاضلاب ها:
فاضلاب ها بنا به مبدأ تولید به گروههای ذیل تقسیم میشوند :
1- فاضلاب های خانگی
2- فاضلاب های صنعتی
3- فاضلاب های سطحی
4- فاضلاب های کشاورزی


بوی فاضلاب:
بوی فاضلاب خانگی معمولا از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود . بوی فاضلاب تازه بوی مشخص و تا حدی ناخوشایند است اما بوی فاضلاب کهنه در اثر تجزیه غیرهوازی دارای بوی عفونی و بوی هیدروژن سولفید و خیلی نا خوشایند می باشد شبیه به بوی زهم ماهی ، لاشه گندیده ، کلم گندیده و تخم مرغ گندیده .
اصول کلی تصفیه فاضلاب:
بطورکلی اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از : جداسازی مواد معلق و شناور ، حذف موادآلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، حذف میکرو ارگانیزم های بیماری زا ، حذف انگل وتخم انگلها ، جداسازی سموم و فلزات سنشگین و غیره .
انواع مکانیسم های تصفیه:
تصفیه فاضلاب به دو گونه صورت می گیرد :
1- تصفیه طبیعی
2- تصفیه غیرطبیعی
آزمایشگاه آب و فاضلاب
آزمایشگاه بهداشت آب و فاضلاب:

معرفی آزمایشگاه
• آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان کرمانشاه هم زمان با استقرار گروه بهداشت محیط در محل ساختمان مرکز بهداشت استان در سال 1380 به مرکز بهداشت استان انتقال یافت. آزمایشگاه آب و فاضلاب از زمان تاسیس تا به امروز خدمات ارزنده ای را در سیستم بهداشتی در راستای اهداف ارتقای سلامت جامعه انجام داده است.
آزمایشهای شیمیایی
• طبق برنامه تنظیم شده توسط کارشناسان آزمایشگاه برای کلیه شهرستانهای استان، نمونه های آب ارسالی شهری و روستایی شهرستانهای استان در طول سال طبق روشهای استاندارد متد از نظر شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و آنالیز می گردد و در صورت نیاز توصیه های کارشناسی ارائه می گردد.
آزمایشهای میکروبی
• آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان به عنوان آزمایشگاه رفرانس و ناظر طبق برنامه زمانی مشخص کلیه آزمایشگاههای میکروبی آب در شهرستانهای استان را با انجام آزمایشات میکروبی مشترک و بازدید از آزمایشگاههای میکروبیولوژی آب کنترل و پایش می نماید.