فعالیتها و اقدامات انجام گرفته مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی در راستای جمع آوری و جلوگیری از عرضه قلیان در اماکن عمومی:

 

-        برگزاری کارگاه دخانیات جهت بهورزان و ارائه مطالب در خصوص مضرات قلیان در تاریخ 8/3/89

-        تشکیل کارگروه بهداشت شهرستان و طرح موضوع در کارگروه درتاریخ های 5/3/89 و 20/5/89

-        تشکیل شورای بهداشت شهرستان و پیگیری موضوع در تاریخ 24/7/89

-        شرکت در مجمع امور صنفی بازرگانی و طرح موضوع در مجمع در تاریخ 19/7/89

-        تشکیل گشت مشترک با اداره بازرگانی و اداره اماکن عمومی و نیروی انتظامی در تاریخ 26/7/89

-   اخطار تعطیلی و اخذ تعهد جمع آوری قلیانها به واحدهای متخلف با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی و نیروی انتظامی

-        اختصاص شماره تلفن جهت اخذ گزارشهای مردمی و اطلاع رسانی در این خصوص

-        بازدیدهای روتین از سطح مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی 36 مورد

-        آموزش گروهی در سطح ادارات و مدارس 3 مورد

-        توزیع پوستر و پمفلت در سطح ادارات (تعداد 100 برگ) و پارچه نوشته در سطح شهر در این خصوص