رسالت و اهداف
واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان و مادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشوراهمیت دارد بلکه به عنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از50%خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکزبهداشتی و درمانی شهرستان) به نوعی به فعالیتهای این واحد باز می گردد.

برنامه های واحد بهداشت خانواده

1- تنظیم خانواده.
2- مراقبت مادران باردار.
3- مراقبت کودکان زیر 8 سال.
4- سالمندان.
5- تغذیه شیر با مادر

اهداف برنامه های تنظیم خانواده

1- کاهش رشد جمعیت.
2- کاهش مرگ و میرمادران.
3- کاهش مرگ و میرکودکان.
4- جلوگیری از زایمانهای زودهنگام.
5- کاهش بیماری های ژنتیکی یاجلوگیری از زایمانهای دیرهنگام.
6- جلوگیری از سوءتغذیه مادران وکودکان بافاصله گزاری بین فرزندان.
7- فراهم نمودن زمینه مساعدبرای تامین سلامت جسمانی و روانی کل خانواده.
8- جلوگیری ازحاملگی های ناخواسته و نهایتا کاهش سقط غیرقانونی.

اهداف برنامه مراقبت مادران باردار

1 - کاهش مرگ و میرمادران.
2- شناخت _جلوگیری ودرمان عوارض احتمالی حاملگی و تامین سلامتی مادر در دوران حاملگی.
3- جلوگیری و کاهش ازمرگ و میر دوران جنینی و نوزادی.
4- جلوگیری ازتولدنوزادان باوزن کمتراز2500 گرم.
5- کاهش عوارض بارداری وبعداززایمان.
6- تجویز مکمل های غذایی به زنان باردار.
7- کاهش حاملگی های پرخطر.
8- کاهش سقط و مرده زایی.

اهداف برنامه کودکان

1- پیشگیری از ابتلاء نوزادان به عفونتهای مختلف.
2- پیشگیری از مرگ ومیرنوزادان.
3- کنترل کودکان از نظرنشانه های خطر _ وضعیت عمومی.
4- کنترل کودکان ازنظروضعیت وزن _ قد _ دور سر _ تغذیه _ بینایی_ واکسیناسیون و مکمل های داروئی.
5- آموزش والدین در مورد پیشگیری ازحوادث وسوانح ورابطه متقابل کودک و والدین.
6- آموزش بهداشت دهان و دندان.

سالمندان

1- آموزش شیوه زندگی سالم دردوره سالمندی.
2- ویزیت دوره ای سالمندان ودرمان بیماریهای آنها.
 

شرح وظایف

-  بررسی شاخص های بهداشتی مربوطه در منطقه و تجزیه و تحلیل آنان و شرکت در برنامه های آموزشی تدوین شده ارتباط با این شاخص ها
-  برنامه ریزی اجرای مناسب با شرایط  محلی و تدوین دستورالعمل های اجرایی
-  تهیه  برنامه جامع عملیاتی سالانه
-  تدوین و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی برای شناخت موفقیت در مسایل و مشکلات و کاربرد تکنولوژیهای 
-  مشارکت در پروژه های آموزشی و تحقیقاتی, کاربردی پس از تصویب و ابلاغ
-  هماهنگی و همکاری با سایر برنامه های بهداشتی در مرکز بهداشت و مراقبت از برقراری هماهنگی مستمر نامه های پیشگیری
-  هماهنگی و همکاری با واحدهای ستادی شبکه بهداشت و جلب مشارکت آنها در برنامه های  بهداشت خانواده و همکاری تلاش برای دستیابی به جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی بهداشتی پیشگیری .
-  پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزش های عمومی جامعه در زمینه مسایل بهداشتی مربوط
-  هماهنگی و جلب همکاری سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی محلی که در پیشبرد برنامه های بهداشتی موثرند مشارکت در آموزش  دانشجویان  پزشکی, پیراپزشکی که به محل آموزش اعزام  می شوند .
-  آموزش  نیرو های انسانی واحد بهداشت خانواده در بدو خدمت  .
-  تدوین و پیشنهاد آموزش های حین خدمت ( کلاس, کارگاه, سمینار, همایش و ...  ) مجلس کارکنان برنامه مرد و انجام  آنها .
ـ  تهیه گزارش از عملکرد برنامه های مربوطه
ـ  اجراء سایر امور طبق دستور مقام مافوق
ـ  شرکت در کمیته های مشورتی علمی فنی
ـ  بازدیدهای پایش و نظارت از واحد های تابعه
ـ  اعلام بموقع تجهیزات و اعتبارات  مورد نیاز جهت داشتن بودجه سالانه .
ـ  اعلام به موقع تنظیم خانواده ( اقلام )
-  نظارت بر اعمال استاندارد های ضوابط ابلاغ شده در واحد های تحت پوشش و مشارکت و پیگیری عوارض قانونی در مواقع ضرورت .