شماره تماس شبکه بهداشت ودرمان شهرستلان ثلاث باباجانی :

تلفنخانه   :    6723248-0832

فاکس       :    672324  -0832

سرپرست شبکه :6723249 - 0832

 شماره تلفن های داخلی شبکه بهداشت ودرمان:

 

شماره تلفن داخلی

نام واحد

12

سرپرست شبکه

 

13

سرپرست مرکز بهداشت

14

طرح وگسترش ،بهداشت محیط

15

بهداشت خانواده

16

مبارزه با بیماریها

17

آموزش سلامت،بهداشت مدارس 

18

آمار ،روابط عمومی،بهداشت حرفه ای

19

آزمایشگاه آب

20

کارگزینی

24

امور مالی

22

رادیولوژی

23

دبیر خانه وتایپ

21

نظارت بر مواد غذایی ،بیمه ودرآمد

25

انبار تجهیزات

26

نظارت بر درمان ،خدمات ،کار پردازی

27

زنجیره سرد

28

بهداشت محیط مرکز

29

انبار دارویی

30

منشی سرپرست شبکه

31

سالن کنفرانس