پیگیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر

خدمات پیشگیری درمدارس
دانش آموزان ، والدین فردا هستند و اگر دانش و مهارتهای بهداشتی مناسب را یاد بگیرند و نگرشهای بهداشتی را توسعه بخشند می توانند آنها را به نسل بعدی منتقل کنند  و اعضای مفید و کار آمدی برای جامعه باشند.
خدمات پیشگیری در مدارس به دو قسمت تقسیم می گردد
1. پیشگیری از  بیماریهای واگیر دار شایع در مدرسه
که خودشامل پنج گروه  می باشد :

الف:بیماریهای ویروسی :

 • سرخک (measles )
 • سرخچه (rubella )
 • اوریون (mumps)
 • آنفولانزا (influenza)
 • آبله مرغان (chicken pox )
 • سرما خوردگی

ب : انگلهای رودهای :

 • آسکاریس
 • کرمک(اکسیور)
 • زیاردیا

ج : انگلهای خارجی :

 • شپش سر
 • شپش بدن
 • شپش عانه
 • کچلی

د : گلودرد های چرکی :

 • فارنزیت

ه :  1-تراخم  2- حصبه  3-سل  4- اسهال  5- مننزیت  6- زرد زخم  7 - وبا   8-تبخال

2.پیشگیری از سوانح و حوادث  در سنین مدرسه

با توجه به اینکه علل بسیاری ازسوانح در محیط مدرسه  و مسیر بین خانه و مدرسه و منزل شناخته شده  ومعمولا" بااقدامات احتیاطی و رعایت اصول پیشگیری  می توان درصد قابل ملاحظه ای از میزان آن راکاهش داد ،به نظر می رسد نقش آموزش در جلوگیری از سوانح و حوادث  بسیار موثر باشد  از طرف دیگر باید به ایمن ساختن محیط مدرسه نیز توجه شود