شماره تماس واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرشتان ثلاث باباجانی

0834-6724141

نام مسئول واحد :     آقای     خسرو    عبدالهی