معاینات پزشکی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در طول تابستان همراه با معاینات غربالگری در پایگاه سنجش توسط پزشک طبق فرم صفحات 11و12 شناسنامه سلامت دانش آموزان انجام میگیرد و پزشکان پس از معاینه موارد نیازمند ارجاع را به پزشک متخصص ارجاع میدهند .معاینات پزشکی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ،اول راهنمایی و اول دبیرستان درطول سال تحصیلی درداخل مدرسه براساس صفحات 11و12 فرم معاینات پزشکی شناسنامه سلامت دانش آموز توسط پزشک انجام می گیرد و بایستی بعداز پایان معاینات مهر وامضاء پزشک دراین صفحه درج گردد و موارد نیازمند ارجاع را به پزشک متخصص ارجاع دهند.