رسالت:

 

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها برآن است با اقداماتی نظیر برقراری نظام مراقبت از بیماریها (سورویلانس ) براساس نظام کشوری، انجام مراقبت های لازم در مورد بیماری های مهم و خطیر و ارائه خدمات مناسب در هر مورد، و آموزش جمعیت تحت پوشش، سلامت افراد جامعه را به عنوان محور توسعه ارتقا دهد .

وظایف:

1- نظارت بر پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان( دیابت- بیماریهای بهداشت روان- تالاسمی- فشار خون –سوانح وحوادث–هیپوتیرئیدی- فاویسم- عقرب گزیدگی ومار گزیدگی- بیماریهای قلب و عروق)
2- آموزش درخصوص کلیه بیماریهای غیرواگیر و واگیر برحسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی وعموم مرد م
3- نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیرواگیر و واگیرمراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
4- مکاتبه با سطوح بالاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی
5- تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد
6- تامین وسایل  و موارد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری
7- نظارت بر ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان واقع دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
8- گرفتن جواب آزمایشات از آزمایشگاه
9- پاسخگو بودن در خصوص جواب آزمایشات به والدین
10- پیگیری موارد مشکوک به هیپوتیروئیدی وفنیل کتونوری جهت آزمایشهای مجدد و تائیدی
11- ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت
12- اطلاع به والدین نوزادان G6PD DIFINATION جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود
13- برگزاری کمیته هیپوتیروئیدی
14- پیگیری برنامه مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر(تب مالت-هاری-سالک-بیماریهای منتقله از طریق اب و مواد غذایی-انفلو انزای پرندگان-ایدز- هپاتیت-قارچی و گال-)
15- تهیه سخت افزارهای واحد بیماریها
16- پایش منسجم واحد بیماریها بر اساس چک لیست استاندارد
17- تهیه و تدارک واکسن برای کلیه مراکز شهری خانه های بهداشت و بیمارستان و پادگان ابوذر
18- نظارت بر واحدهای بهداشت روان-  حشره شناسی پزشکی و زنجیره سرد
19- نظارت بر مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان
20- تشکیل جلسات کارگاههای اموزشی و باز اموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای مراکز و بهورزان خانه های بهداشت تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر اجرای ان در سطح شهرستان
21- نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه مربوط در واحدهای ستادی و محیطی شهرستان
22- انجام طرحهای تحقیقاتی کشوری
23- ارزیابی اطلاعات و امار فعالیتهای اموزشی اجرایی و پژوهشی و کامپیوتر
24- جلب مشارکت در سایر بخشها در سطوح مختلف به منظور پیشبرد اهداف
25- گسترش برنامه های تبلیغاتی ضمن تامین تولید و توزیع مواد کمک اموزشی به منظور اموزش جامعه
26- استاندارد سازی فعالیتها

پرسنل واحد مبارزه با بیماریها

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
1 محمد سعیدی زاده
کارشناس مسئول بیماریها کارشناس بهداشت عمومی
0832-6723248 داخلی16
3 ناصر صیدزاده
کاردان بیماریها مرکز بهداشت کاردان مبارزه با بیماریها 0832-6724900
4 عباس کاوه
کاردان بیماریها مرکز تازه آباد کاردان مبازه بابیماریها 0832-6724900
5 انور محمدی مسئول زنجیره سرد ابتدایی 0832-6723248 داخلی
6 خداد کمری آنکال هاری مرکز روستایی گرده نو دیپلم 09188340649