هدف از خدمات بهداشت حرفه ای :

تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهای ناشی از   کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه   شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها وطرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم.

ارتقاء سطح سلامت کارگران
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاءسلامت کارگران
آموزش هر چه بیشتر کارگران

 

 

نمونه وظایف ومسئولیتهای کارشناس بهداشت حرفه ای:

 

   1- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار ووضعیت عمومی کارگاهها وکارخانجات منطقه وشناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن

2- بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات واصول بهداشتی وایمنی وارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری.

3-  شناسائی مسائل کلی تهیه وتوزیع آب آشامیدنی وپیاده کردن برنامه های مربوط از جمله نمونه برداری از آنها.

4- نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه موسسات صنعتی اعم از بخش دولتی وخصوصی و راهنمای مسئولین موسسات مزبوربه منظور بهبود شرایط محیط کار بر اساس قوانین موجود

5- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار.

6- تشکیل پرونده های بهداشتی وپزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط.

7- نظارت واجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای وانجام کلیه مسائل مربوط به آن

8- اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده.

9- تشخیص قطعی عوامل زیان آور موجود در محیط های کار وشناسایی علائم و آثار اولیه بیماریهای حرفه ای ومسمومیتهای شغل

10- ارائه طریق در مورد جمع آوری و دفع صحیح وبهداشتی زباله وفاضلاب صنعتی

 

پرسنل  واحد بهداشت حرفه ای:

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک نحصیلی شماره تماس
1 محمد علی مرادی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت حرفه ای 0832-6723248 داخلی 18