رسالت واحدگسترش
توسعه و گسترش شبکه و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت پوشش بعبارتی انجام کلیه امور فنی  مرکزبهداشت شهرستان.

اهداف واحدگسترش 

 • توسعه و گسترش شبکه از لحاظ نیروی انسانی
 • توسعه و گسترش شبکه در قسمت فضای فیزیکی
 • توسعه و گسترش شبکه در قسمت برآورد تجهیزات
 • اجرای طرح پزشک خانواده
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت پوشش 

رسالت آموزشگاه بهورزی
تربیت و آموزش بهورزان و نیروهای بدو خدمت مر کز بهداشت شهرستان

اهداف آموزشگاه بهورزی

 • تربیت بهورز
 • بازآموزی بهورزان
 • آموزش نیروهای بدو خدمت نیروهای جدید الاستخدام 

 • تعیین پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه.
 • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحد ها ی بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طر حهای گسترش و یا تبدیل واحد ها .
 • بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن .
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحد های بهداشتی .
 • تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کار بردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه.
 • مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحد های بهداشتی اعزام می شوند .
 • مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات نظیر B.M.Nو ......
 • بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه و پیگیری و تامین آنها .
 • توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .
 • گزارش تنگناهها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب .
 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه .
 • همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی .
 • تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های باز آموزی و آموزش حین خدمت برای کار کنان بهداشتی و مشار کت در اجرای آنها .
 • نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت .
 • انجام سایر دستورات مر بوط به خدمات بهداشتی منطقه.


شرح وظایف آموزشگاه بهورزی

 • پذیرش بهورز
 • تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان
 • اجرای برنامه های آموزش نظری- علمی و کارآموزی و تربیت حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
 • برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
 • برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا
 • برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما
 • تدوین طرح درس روزانه کلی و چک لیست های آموزشی
 • برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزشی
 • تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آن
 • بر پایی اردوهای علمی- فرهنگی- تفریحی مهارت آموزان بهورز
 • تشکیل کمیته آموزش
 • شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش به سایر رده ها
 • برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی،تجزیه و تحلیل کارگاههای برگزار شده
 • اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمکهای اولیه در بیمارستان
 • همکاری با فصلنامه بهورز
 • تهیه و جمع آوری مطالب آموزش مناسب از پرسنل جهت ارسال به فصلنامه بهورز
 • طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش غیر حضوری بهورزان و آزمون فصلنامه بهورز
 • برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزش جهت پرسنلی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.
 • مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 • مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
 • مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کار آموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها
 • مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها
 • برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
 • انتخاب بهورز و مربی نمونه
 • تشکیل شورای بهورزی
 • حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
 • مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت مستمر بر فعالیت کارکنان خانه های بهداشت آموزشی و مهارت آموزی و بازخورد به مدیر مرکز مربوطه
 • ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 • مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 • همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
 • تمهید مقدمات در یافت دیپلم کاردانش بهورزان
 • مشارکت در امور اداری بهورزان
 • پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
 • تامین امور رفاهی بهورزان با همکاری امور اداری
 • مشارکت در کمیته نقل و انتقالات(به ویژه بهورزان)


 فعالیتهای واحد گسترش

 • تکمیل زیج حیاتی در پایان سال
 • تکمیل برنامه IHNS در قمتهای ساختار،جمعیتی،شاخصها،اطلاعات عمومی و اختصاصی و....
 • اجرای برنامه مداوم آموزش پزشکان طرح پزشک خانواده
 • گزارش آمار ماهانه و فصلی کلیه فعالیتهای پزشک خانواده
 • تهیه و تنظیم اسناد حقوقی و کارانه پزشکان و ماماهای تیم سلامت بصورت ماهانه
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کلیه واحدها و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • برآورد  و تامین تجهیزات موردنیاز کلیه واحدها با هماهنگی سایر واحدها
 • برآورد و تامین و توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز واحدها