آمار واطلاعات جمعیتی شهرستان :  

طبق آخرین سرشماری جمعیت شهرستان بالغ بر 38هزار نفر می باشد که بخش عمده جمعیت 70 درصد جمعیت را  جمعیت روستایی تشکیل داده  51 درصد جمعیت رامردان و49 درصد جمعیت  را زنان تشکیل می دهد. تراکم نسبی جمعیت حدودا 15 نفر در کلیومتر مربع است که بیانگرپراکندگی جمعیت وخلوت بودن زیستگاههاست. نسبت جنسی حدودا 105 نفر مرد در مقابل 100نفر زن می باشد.  بیشترین رده سنی مربوط به گروه سنی 19-14 سال می باشد که بیانگر جمعیت فعال وجوان جمعیتی می باشد.