رسالت :
افزایش دسترسی به اقلام دارویی مورد نیاز و ارتقاء کیفیت خدمات

اهداف:
-توزیع اقلام دارویی مرتبط موردنیاز
-ارتقاء سیستم نظارت و پایش
-بهبود استانداردهای نگهداری دارو در انبارهای دارویی و داروخانه مراکز بهداشتی درمانی
-هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
وظایف کلی:
- تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی  با هماهنگی های درون بخشی
- تدارک و توزیع دارو بر اساس نیاز واقعی شهرستان (با توجه به گروههای هدف،بیماریهای فصلی و شایع منطقه ای،جمعیت تحت پوشش،روند مصرفی،موجودی و ...)
- نظارت و پیگیری لازم درخصوص نحوه توزیع و نگهداری داروها در سطوح مختلف شبکه (با توجه به استانداردها)
- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها
- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه
-اجرای آخرین دستورالعمل های بیمه روستائی در خصوص دارو
- برنامه ریزی و نظارت درخصوص نحوه هزینه اعتبارات دارویی باتوجه به اولویت ها
- انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهبود نظام تدارک و توزیع و مصرف اصولی دارو
- تنظیم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارائه آن به رییس مرکز بهداشت
- جمع آوری آمار فعالیت های انجام یافته به صورت فصلی و سالیانه
- انجام سایر امور مربوطه تحت نظر سرپرست مربوطه

پرسنل واحد دارویی

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
1 عبداله عزیزی
کارشناس مسئول دارویی کارشناس مشاوره