شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی از فروردین ماه سال 1382 با 5 نفر نیروی ستادی آغاز بکار نموده وهم اکنون شامل واحدهای ذیل می باشد:

 مرکز بهداشت :

مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی شامل واحدهای بهداشتی : سلامت محیط ،بهداشت حرفه ای، سلامت خانواده، بیماریهای واگیر و غیر واگیر،طرح وگسترش ،آموزش سلامت،بهداشت مدارس وآمار،نظارت بر درمان می باشدکه وظیفه اصلی واحد های ستادی نظارت می باشد.واحدهای اداری شامل حسابداری ،کارگزینی ،روابط عمومی ،امور عمومی وامور اداری می باشد.

مراکز بهداشتی درمانی :

1-بیمارستان صحرایی که شامل:کلینک تخصصی با تخصصهای جراحی عمومی،اطفال،زنان و زایمان،داخلی،قلب و عروق  2-مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ( تازه آباد،ازگله و میرآباد) و2 مرکز روستایی شامل مرکز نگره ،کانی رش و یک پایگاه سلامت شهری با حضور نیروهای بهداشتی و مامایی می باشد . در کلیه مراکز روستایی پزشک عمومی،ماما،پرستار،سلامت محیط و واحد بیماریها مشغول بکار بوده ودر مرکز شهری تازه آبادخدماتی بدین شرح ارائه می گردد.پزشک عمومی،دندانپزشکی ،واکسیناسیون،آزمایشگاه،اورژانس آقایان و خانمها و واحدهای بهداشتی :سلامت خانواده ،بیماریها ،سلامت محیط نیزفعال می باشد. مرکزبهداشتی درمانی ازگله از سال 1388 به عنوان مرکز بهداشتی مستقل شروع بکار نمود و قبلا بخشی از مرکز کانی رش بود.

خانه های بهداشت :

شهرستان ثلاث باباجانی 35خانه بهداشت فعال با پوشش 147روستا را داراست.