شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی از فروردین ماه سال 1382 با 5 نیروی ستادی شروع بکار نموده وهم اکنون شامل واحدهای ذیر می باشد:

 مرکز بهداشت :

مرکز بهداشت شهرستان ثلاث شامل واحدهای بهداشتی : محیط ،حرفه ای، خانواده، بیماریها ،طرح وگسترش ،آموزش بهداشت،بهداشت مدارس وآمار می باشدکه وظیفه اصلی واحد های ستادی نظارت می باشد.واحدهای اداری شامل حسابداری ،کارگزینی ،روابط عمومی ،امور عمومی وامور اداری می باشد.

مراکز بهداشتی درمانی :

شامل بیمارستان صحرایی و کلینک تخصصی با تخصصهای جراحی عمومی،اطفال،زنان و زایمان،داخلی دومرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ( تازه آباد و مرکز ازگله) و3 مرکز روستایی شامل مرکز نگره ،کانی رش ومیر آباد و یک پایگاه سلامت شهری با حضور نیروهای بهداشتی و ماماییی می باشد . در کلیه مراکز روستایی ماما ها وپزشکان بیمه روستایی مشغول بکار بوده ودر مرکز شهری تازه آباد کلیه واحدهای بهداشتی شامل بهداشت خانواده ،بیماریها ،محیط نیزفعال می باشد. مرکزبهداشتی درمانی ازگله از سال 1388 به عنوان مرکز بهداشتی مستقل شروع بکار نمود و قبلا بخشی از مرکز کانی رش بود.

خانه های بهداشت :

این شهرستان هم اکنون 35خانه بهداشت وشامل 147روستا فعال دارد.