اهم فعالیتهای بخش نیروی انسانی:

 

1-اولویت بندی نیازهای پرسنلی با هماهنگی مسئولین واحدها و اعلام پست خالی به تفکیک هر واحد به استان جهت استخدام نیروی کار (کاردان-کارشناس-پزشک-بهورز)

2-آنالیز تقاضا و درخواست های پرسنل و پیگیری آنها

3-ارسال آمار نیازهای پرسنلی به استان بصورت فصلی جهت جذب پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

4-برگزاری جلسات شورای بهورزی و پیگیری مصوبات این جلسا ت تا حصول نتیج

5-قدام در جهت بهورزیابی جهت روستاهائی که دارای مجوز بوده است

6-برگزاری آزمون سراسری بهورزان