تعریف واحد:

 

واحد آمار یکی از واحد های ستادی مر کز بهداشت شهرستان میباشد که جمع آوری نظارت وکنترل جمع بندی آمار مراکزبهداشتی  درمانی شهری وروستائی تحت پوشش استخراج شاخصهای بهداشتی مربوطه وارسال پس خوراندهای لازم  را عهده دار می باشد.

                       

اهداف کلی:

 

1-کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیتهای روزمره مراکز تحت پوشش .

2-جمع آوری اطلاعات وآمار از عملکردهای مختلف مراکز.                                 

3-جمع بندی آمار وارقام وارسال آن به مراکز بالا تر .     

4-ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش .

5-همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری .

   

 اهداف اختصاصی:

 

1-افزایش آگاهی کارکنان مراکز در زمینه آمارهای بهداشتی ( مسو لین آمار مراکز) .

2-استخراج به موقع آمار و شاخص های بهداشتی .

 

 

فعالیتهای اجرائی:

 

1-آمارهای بهداشتی وعملکردی: توجه و دقت به جمع آوری به موقع آمار در مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش این واحد با نظر مسو لین مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی بر اساس برنامه تنظیمی مرکز بهداشت شهرستان آمارهای ماهیانه را در موعد مقرر تحویل واحدهای ستادی مینما یند.

 

2-:-برنامه کشوری ثبت مرگ ومیر در سطح کل شهرستان:

بمنظور جمع آوری یک جا آمار مرگ ومیر وثبت آن در برنامه کشوری بصورت متمرکز در قالب فعالیتهای واحد آمار مرکز بهداشت انجام می گیرد؛

این واحد اقدام به جمع آوری آمارهای مربو طه از اداره ثبت احوال گورستان وتمامی مراکزشهری و روستائی می نماید وپس از طی مراحل مختلف ( طبق آمارها-حذف موارد مربوط به شهرستانها وتکراری ترجمه وکد گذاری علل فوت)  اقدام به ثبت اطلات در برنامه کشوری ثبت مرگ می نماید.

 

 

3--طراحی فرم های آماری:

به منظور نیل به اهداف اختصاصی در زمینه استخراج به مو قع آمار اقدام  به برنامه نویسی فرم های مختلف آماری در رایانه نموده است  .

 

4-همکاری با ادارات ثبت احوال شهر ستان در زمینه گرد آوری اطلات موالید بصورت 15 روز یکبار .

 

 

5-همکاری با کمیته بررسی مرگ ومیر مرگ نوزاد و مرگ ومیر 59-1ماهه:

در این زمینه کلیه موارد  فوتی گزارش شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری  و روستائی بررسی و راهکارهای مناسب در کمیته ارائه میگردد .

 

11-همکاری در زمینه بر طرف کردن نیازهای آمار واطلاعاتی ارگانهای مختلف:

با توجه  به نیاز برخی ادارات وارگاتها در سطح  شهرستان واستان به اطلاعات مو جود در این واحد با ارجاع مکاتبات اداری آنها توسط  مد یر یت محترم به این واحد و این واحد در اسرع وقت اطلا عات موجود را به ادارات مذکور بصورت کتبی ارائه می نماید.

 

          

       لیست پرسنل واحد آمارمرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

 

سمت

محل خدمت

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

 

 

 

مسئول آمار مرکز بهداشت  شهرستان

کارشناس بهداشت عمومی

پریوش دورباشی

کاردان بهداشت خانواده

مسئول آمار مرکز تازه آباد

کاردان بهداشت خانواده

ساریه مریدی

کاردان بیماریها

مسئول آما مرکز تازه آباد

کاردان بیماریها

عباس کاوه

بهورز

مسئول آمار مرکز ازگله

دیپلم

عبدالجبار عزیزی

بهورز

مسئول آمار مرکز کانی رش

دیپلم

محمد عزیزی

بهورز

مسئول آمار مرکز گرده نو

کاردان بهداشت حرفه ای

خداد کمری

بهورز

مسئول آمار مرکز میر آباد

دیپلم

محمود میرزایی

بهورز

مسئول آمار مرکز نگره

دیپلم

جعفر نادری