مقدار کل مواد زاید خطرناک تولید شده به تفکیک نوع و چگونگی مدیریت مواد زاید خطرناک در سطح شهرستان ثلاث:

 

مواد زاید خطرناک شامل چهار دسته عفونی، شیمیایی، نوک تیز و برنده و رادیواکتیو می باشد که این زباله ها بر اساس قوانین مدیریت پسماندها با هماهنگی ارگانهای ذیربط یا پس از بی خطر نمودن تحویل شهرداری میگردد %

 

 

     برآورد میزان زباله خطرناک تولیدی و منشأ آنها :

 

مراکز تولید

حجم متوسط زباله خطرناک تولید شده در هر روز

وزن متوسط زباله خطرناک تولید شده در هر روز

درصد زباله عفونی

درصد زباله شیمیایی

درصد زباله نوک تیز و برنده

درصد زباله رادیو اکتیو

بستر درمان

یک متر مکعب

10  کیلوگرم

50%

25%

25%

0

دندانپزشکی و رادیولوژی

4/1 متر مکعب

2   کیلوگرم

50%

30%

20%

0

کلیه مراکز بهداشتی روستایی (5 مرکز)

یک متر مکعب

10  کیلوگرم

50%

25%

25%

0

کلیه خانه های بهداشت (44 خانه بهداشت)

یک متر مکعب

10  کیلوگرم

25%

25%

50%

0