شماره تماس واحد بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

0832-6723248 داخلی 17

نام مسئول واحد بهداشت مدارس شهرستان ثلاث باباجانی

خانم فرحناز میرزایی