: تاریخچه:
درسال 1369 توافق نامه ای بین وزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسید ومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارت بهداشت واگذار شده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسه علنی مورخ 12/9/70 به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب این قانون تاکنون آن دسته ازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش وپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به واحدهای آموزشی تابعه انتقال یافتند.
متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاح انتفال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجب آن کلیه مراقبین بهداشت ازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبق تبصره 4 این قانون مسئولیت برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانی واجرادرقالب شبکه های بهداشت ودرمان کشورکماکان به عهده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد.

رسالت:
مدیریت سلامت محور درزمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان درراستای ارتقای کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید براقدامات پیشگیرانه منطبق بافرهنگ جامعه ومتناسب باجنسیت مورد نظرومشارکت همه جانبه ایشان. وظیفه اصلی ما ارئه استاندارهایی است که درتعامل باهمه نهادهای متولی این گروه به دست می آید وبرای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائه درنظام سلامت برای گروه مخاطب به طورمستمر پایش خواهند شد.
 

اهداف:
معرفی : این واحد از مجموعه واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت استان است . گروه هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
ارائه دهندگان اصلی خدمت : در خانه های بهداشت بهورز ، در مرکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک ، در مرکز بهداشتی درمانی شهری ، کاردان بهداشت و پزشک و در مرکز بهداشت شهرستان کارشناس بهداشت
هدف کلی : حفظ ، تامین وارتقای سلامت کودکان 6-12 ساله ، نوجوانان وجوانان

هدف کلی سلامت جوانان ومدارس:
ا
عتلای سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانواده دانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیرو های دانش آموزی، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است.

اهداف اختصاصی:  
1)جلب مشارکت فعال معلمین ، دانش آموزان ، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامتت مدارس با افزایش سطح آگاهی و بینش بهداشتی آنان
2)توسعه هماهنگی برنامه های سلامت مدارس با سایر بخشهای توسعه
3)گسترش مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی باتاکید برتشکیل وتکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز
4) مراقبت سلامت دانشجویان
4)توسعه تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف سلامت جوانان و مدارس
5)تربیت بهداشتی دانش آموزان، ایجاد آگاهی و نگرش بهداشتی مطلوب در معلمین و کارکنان مدارس و اولیاء آنان
6)ارتقای سلامت محیط مدارس باتاکیدبرآموزشگاههای شبانه روزی
7) هدایت آموزشگاههای استان به سوی مدارس مروج سلامت
8) آگاه سازی کارکنان مرتبط نسبت به بسته خدمت سلامت جوانان ومدارس
9) ترویج فرهنگ حفظ ونگهداری شناسنامه سلامت دانش آموز ودانشجو به عنوان سند ملی سلامت این گروه

شرح وظایف:

1- معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان
2- معاینات پزشکی دانش آموزان
م تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه
م معاینات مقدماتی وپزشکی دانشجویان بدو ورود وتشکیل شناسنامه سلامت این گروه
3- پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
4- نظارت بر بهداشت محیط مدارس
5- نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
6- نظارت بر طرح شیر مدارس
7- پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله
8- آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایر واحدها ی کارشناسی
9- هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه واداره آموزش وپرورش استثنائی
1 - تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
1- تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان
- محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان استان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
- گزارش دهی مستمر
تهیه و توزیع نشریات آموزشی
-اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
- آموزش وبازآموزی کارکنان
- هماهنگی درجهت صدوروتمدیدکارت معاینات پزشکی خدمتگذاران مدارس
- ارائه خدمات حمایتی

پرسنل واحد بهداشت مدارس

ردیف
نام ونام خانوادگی سمت مدر ک تحصیلی شماره تماس
1 فرحناز میرزایی کارشناس مسئول بهداشت مدارس
کارشناسی بهداشت عمومی
0832-6723248 داخلی 17