سرپرست شبکه بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

آقای صبور حسینی

 

 

 

 

 


سوابق اجرایی:

-سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاوه

-مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه 

-سرپرست بیمارستان شهرستان پاوه

-سرپرست فوریتهای پزشکی پاوه 

-عضو بسیج جامعه پزشکی


 


 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ثلاث باباجانی


 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۳۶